Γ

De Wikcionario, el diccionario libre
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Translingüístico[editar]

Símbolo[editar]

1 Lingüística.
Letra griega gamma (mayúscula).
  • Minúscula: γ

Véase también[editar]

Letra Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
Nombre Alfa Beta Gama Delta Épsilon Zeta Eta Theta Iota Kappa Lambda Mi
Letra Νν Ξξ Οο Ππϖ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Nombre Ni Xi Ómicron Pi Rho Sigma Tau Ípsilon Fi Ji Psi Omega

Referencias y notas[editar]