Ω

De Wikcionario, el diccionario libre

Translingüístico[editar]

Nombre Unicode:GREEK CAPITAL LETTER OMEGA
Nomenclatura Unicode:U+03A9
Nomenclatura HTML:&#937
← AnteriorPosterior →
ΨΪ
U+03A8U+03AA

Símbolo [editar]

1 Lingüística
Letra griega omega (mayúscula).
  • Minúscula: ω.
2
Símbolo del ohmio (unidad de resistencia eléctrica).

Véase también[editar]

Letra Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
Nombre Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Dseta/Zeta Eta Zeta/Theta Iota Kappa/Cappa Lambda Mi
Letra Νν Ξξ Οο Ππϖ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Nombre Ni Xi Ómicron Pi Ro/Rho Sigma Tau Ípsilon Fi Ji Psi Omega

Referencias y notas[editar]