δ

De Wikcionario, el diccionario libre
icono de desambiguación Entradas similares:  Δ

Translingüístico[editar]

Símbolo[editar]

1 Lingüística.
Letra griega delta (minúscula).
  • Mayúscula: Δ

Información adicional[editar]

  • Nomenclatura Unicode del carácter: U+03B4
  • Nomenclatura HTML: &#948

Véase también[editar]

Letra Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
Nombre Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Dseta/Zeta Eta Zeta/Theta Iota Kappa/Cappa Lambda Mi
Letra Νν Ξξ Οο Ππϖ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Nombre Ni Xi Ómicron Pi Ro/Rho Sigma Tau Ípsilon Fi Ji Psi Omega

Referencias y notas[editar]