σ

De Wikcionario, el diccionario libre

Translingüístico[editar]

Nombre Unicode:GREEK SMALL LETTER SIGMA
Nomenclatura Unicode:U+03C3
Nomenclatura HTML:&#963
← AnteriorPosterior →
ςτ
U+03C2U+03C4

Símbolo[editar]

1 Lingüística
Letra griega sigma (minúscula).
  • Variante: ς (a final de palabra).
  • Mayúscula: Σ.

Véase también[editar]

Letra Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
Nombre Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Dseta/Zeta Eta Zeta/Theta Iota Kappa/Cappa Lambda Mi
Letra Νν Ξξ Οο Ππϖ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Nombre Ni Xi Ómicron Pi Ro/Rho Sigma Tau Ípsilon Fi Ji Psi Omega

Referencias y notas[editar]